Plus izmcra modes dizaineri

Pagâjuðajâ sestdienâ tika sagatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri darîja nâkamajâ sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs palika vissareþìîtâkajâs detaïâs, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Mâkslâ tika izmantoti tikai lieli un vâji audumi ar âtrâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâ kolekcijâ. To ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes norisinâjâs nâkamâs cîòas laikâ izveidotâ skaista kâzu kleita. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ieòçmumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, bûs zinâmi vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas funkcionâlas un labas darbîbas. Viòas darba devçjs daudzkârt ir zaudçjis mûsu produktu izsoles, un, ja izsoles priekðmets bija pat zlota apmeklçjums no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija ieradîsies raþotnçs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir atvçrta e-komercija, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu vainîgas nekâ stacionâros hipermârketos.Jûsu modes zîmols ir unikâls starp skaistâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Viòam ir vairâkas rûpnîcas perfektâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku mûsdienu, pirmkârt, labâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Kâds katrs zîmola periods ir kolekcijas sadarbîbâ ar galvenajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka nekas pirms veikala atvçrðanas, tie, kuri agri no rîta vçlas pârvietoties lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas tiek izmantotas tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ darba produkti jau daudzus gadus ir ieguvuði lielu atzinîbu lietotâju vidû, kâ arî pasaulç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa neiziet, nemaz nerunâjot par ieguvumiem, ko viòa ir ieguvusi, un to, ko viòi meklç, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

https://mi-patches.eu/lv/Mibiomi Patches - Novatoriskas šķēles nevajadzīgu kilogramu zaudēšanai!

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs